Vlaamse Verbeteringspremie woningrenovatie

De Vlaamse verbeteringspremie voor werken aan uw woning

De Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke verbeteringswerken aan de woning, of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen, is er voor u als:

 1. u werken uitvoert aan uw woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken)
 2. uw woning minstens 25 jaar oud is
 3. uw gezin in 2016 (referentiejaar voor aanvragen in 2019) een inkomen had van hoogstens 31 340 euro (+1630 euro per persoon ten laste).

De verbeteringspremie in zijn huidige vorm aanvragen kan nog tot en met 31 mei 2019. In onderstaande toelichting is verduidelijkt waarom de verbeteringspremie opgaat in de overkoepelende renovatiepremie. Meer informatie nodig over alle Vlaamse premies en subsidies voor verbouwingswerken? Raadpleeg dan deze link.

Premie aanvragen? Lees dan alles over de overkoepelende renovatiepremie

Zoals hoger vermeld, is de Vlaamse verbeteringspremie opgegaan in één overkoepelende renovatiepremie sinds 31 mei 2019. Een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie is mogelijk vanaf 1 februari 2019. Lees hieronder alle informatie over de precieze definiëring en voorwaarden van de overkoepelende renovatiepremie in Vlaanderen.

Vochtprobleem in huis? Maak gebruik van de gratis vochtanalyse door een lokale vochtexpert.

Ik woon in

Ik woon in

DUIDING: NOODZAAK OVERKOEPELENDE RENOVATIEPREMIE

De huidige verbouwingspremies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, nl. de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie, maken het voor de verbouwer niet altijd makkelijk om de juiste keuze te maken.

De verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992, en is dus 15 jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd is in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen, premie-specifieke accenten. Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand.

Daarom heeft de Vlaamse Regering op 21 december 2018 definitief de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019.

 • De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019.
 • De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan.
 • Vanaf 1 juni 2019 is voor deze werken ofwel een aanvraag voor de nieuwe aanpassingspremie mogelijk, ofwel een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie.

In de loop van januari zullen via https://www.wonenvlaanderen.be/verbouwen alle nodige documenten en toelichtingen beschikbaar komen.

Het mailadres reno2019.wonen@vlaanderen.be is beschikbaar voor specifieke vragen over de nieuwe regeling.

Voor algemene vragen staan de diensten van 1700 ter beschikking.

KRACHTLIJNEN NIEUWE REGELING

Voorwaarden in lijn met huidige renovatiepremie

De naam “overkoepelende renovatiepremie” geeft aan dat de voorwaarden nauw aansluiten bij de huidige renovatiepremie.

Zo geldt het inkomen 2 jaar voor aanvraagdatum als referentie (niet 3 jaar, zoals bij de verbeteringspremie). Ook moet de verbouwde woning op aanvraagdatum minstens 30 jaar in gebruik zijn – voor de huidige verbeteringspremie is dit 25 jaar.

Daarnaast mogen facturen op aanvraagdatum maximaal 2 jaar oud zijn (niet 1 jaar, zoals bij de verbeteringspremie). De premieberekening zal gebeuren op basis van het factuurbedrag exclusief BTW.

De opdeling van de werken in vier categorieën (ruwbouw, buitenschrijnwerk, dakwerken en technische installaties) blijft behouden. Een premie voor een categorie van werken is pas mogelijk wanneer voor die categorie de minimumdrempel van 2500 euro aanvaarde kosten bereikt is.

De aanvraag kan nog steeds gespreid worden over maximaal 2 aanvraagdossiers, waarbij het maximale premiebedrag over alle aanvraagdossiers samen onveranderd blijft op 10.000 euro.

Administratieve drempels verlaagd

Eigenaars-bewoners die een premie willen aanvragen, mogen op aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom hebben, tenzij het gaat om een ongeschikte woning die door hen werd bewoond. Dit is een versoepeling ten opzichte van de huidige voorwaarden voor de renovatiepremie, waar een periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag als referentie geldt.

Een andere versoepeling heeft betrekking op de definitie van het begrip “aanvrager” voor eigenaars- bewoners. Onder de huidige renovatiepremie gelden inwonende kinderen met om het even welk zakelijk recht op de verbouwde woning als mede-aanvrager, waardoor - onder andere - hun inkomen meetelt bij de inkomenstoets. Dit geldt ook voor “naakte eigendom”, ook al geeft dit zakelijk recht geen recht op bewoning. De nieuwe regeling verduidelijkt dat bewoners de meerderjarige particulieren zijn die de premiewoning op de aanvraagdatum als hoofdverblijfplaats bewonen, op grond van een zakelijk recht.

Dit is goed nieuws voor inwonende kinderen waarvan 1 van beide ouders overleden is, en die als erfgenaam automatisch en ongevraagd een deel naakte eigendom hebben verkregen.

Ook maakt de nieuwe regeling komaf met de premievrije periode van 10 jaar voor een woning. Deze sperperiode vormt soms een probleem voor wie een oude woning kocht en verbouwde. Als de vorige eigenaar voorafgaand aan de verkoop met succes een renovatiepremie had aangevraagd, moesten ook nieuwe eigenaars 10 jaar wachten voor ze opnieuw aanspraak konden maken op een premie.

Beperkte gevolgen voor hogere inkomens

De overige verschillen tussen de overkoepelende renovatiepremie en de huidige verbouwingspremies blijven relatief beperkt voor twee groepen aanvragers: enerzijds de eigenaars-verhuurders aan een erkend sociaal verhuurkantoor of SVK, en anderzijds de eigenaars-bewoners met een hoger inkomen.

Deze laatste groep verdient momenteel te veel om in aanmerking te komen voor een verbeteringspremie, en komt binnen de renovatiepremie alleen in aanmerking voor 20% betoelaging. Ook onder de overkoepelende renovatiepremie zal deze groep van eigenaars-bewoners maximaal 2 aanvragen kunnen indienen binnen een periode van maximaal 2 jaar.

Minder beperkingen voor eigenaars-verhuurders

Voor de eigenaars-verhuurders valt de optie “verbeteringspremie” weg na 31 mei 2019: alleen de overkoepelende renovatiepremie is nog mogelijk voor aanvragen vanaf 1 juni 2019.

Een versoepeling daarentegen is het wegvallen van de cumul op adres. Indien voor de gerenoveerde huurwoning de voorbije 10 jaar al door een vorige eigenaar met succes een renovatiepremie was aangevraagd, zou ook een nieuwe eigenaar tien jaar moeten wachten alvorens zelf met succes een aanvraag te kunnen doen. Alleen wanneer de huidige eigenaar zelf al voor de betreffende woning een premie zou hebben ontvangen, blijft de “sperperiode” van 10 jaar na de eerste aanvraag van kracht.

Ook zullen eigenaar-verhuurders de tweede aanvraag voor een gerenoveerde woning vrij kunnen spreiden over een periode van 10 jaar. Vandaag zijn ook eigenaars-verhuurders gebonden aan de voorwaarde dat een tweede aanvraag minstens 1 en hooguit 2 jaar na de eerste aanvraag moet gebeuren.

De randvoorwaarde dat de aanvraag niet kan gebeuren in de laatste drie jaar van de lopende huurovereenkomst blijft behouden.

Meer mogelijkheden voor lagere inkomens

De integratie van de verbeteringspremie en de renovatiepremie heeft vooral gevolgen voor de verbouwers met een laag inkomen. De inkomensgrenzen voor de verbeteringspremie en voor het verhoogde premiepercentage van 30 % binnen de huidige renovatiepremie zijn immers identiek.

Onder de overkoepelende renovatiepremie zal de groep eigenaar-bewoners die onder de huidige renovatiepremie 30% premie zou ontvangen, steeds een minimumpremie van 1.250 euro per categorie ontvangen. Dit uiteraard op voorwaarde dat de minimale kostendrempel van 2.500 euro gehaald is. Dit is een belangrijke verhoging ten opzichte van de huidige berekening: een aanvaard factuurbedrag van 2.500 euro levert aan 30% premiepercentage een premie van slechts 750 euro.

Onveranderd blijft het maximale premiebedrag per categorie, nl. 3.333 euro. Ook voor de hogere inkomens, met 20% premie, blijft de maximumpremie behouden op 2.500 euro.

Verbouwers met een beperkt budget krijgen ook meer mogelijkheden om hun aanvraag te plannen.

Eerst en vooral zullen ze maximaal 2 aanvragen vrij kunnen spreiden over een periode van 10 jaar.

Het inkomen bij de eerste aanvraag is bepalend: verbouwers die bij de eerste aanvraag 30% premie ontvangen, krijgen het recht om de tweede aanvraag vrij te spreiden, ook al is het inkomen intussen gestegen tot een niveau dat hooguit recht geeft op 20% betoelaging.

Voor aanvragers die bij een eerste aanvraag slechts 20% premie ontvangen, verandert qua spreiding niets: een tweede aanvraag is alleen mogelijk ten vroegste 1 jaar en uiterlijk 2 jaar na de eerste aanvraag, ook al is het inkomen intussen voldoende laag om recht te hebben op 30% premie.

Daarnaast krijgen verbouwers met een laag inkomen de mogelijkheid om bij de eerste aanvraag ook het aantal categorieën vrij te kiezen. Bij grote renovatiewerken is het dus mogelijk om een overkoepelende renovatiepremie aan te vragen voor alle 4 de categorieën.

Het gevolg hiervan is wel dat een tweede aanvraag in de daaropvolgende 10 jaar niet meer mogelijk is: de beperking dat elke categorie van verbouwingswerken slechts 1 maal kan aangevraagd worden, blijft voor alle aanvragers behouden.

INKOMENSGRENZEN VOOR AANVRAGEN IN 2019

DREMPELWAARDE: WEL OF GEEN PREMIE

Voor aanvragen in 2019 geldt het inkomen van 2017 (aanslagjaar 2018) als referentie, met volgende maxima:

 • Voor alleenstaanden: 870 €
 • Voor alleenstaande met 1 persoon ten laste: 670 €
 • Voor alleenstaanden met meerdere personen ten laste (PTL): 670 € + 3.510 €/ extra PTL
 • Voor samenwonenden: 670 €
 • Voor samenwonenden met personen ten laste: 670 € + 3.510 €/ PTL

De inkomensdefinitie is aangepast in vergelijking met de huidige verbouwingspremies.

Naast het gezamenlijk belastbaar inkomen (de huidige situatie) zullen ook andere componenten in rekening worden gebracht, namelijk:

 • Het afzonderlijk belastbaar inkomen;
 • Het leefloon;
 • De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
 • Beroepsinkomen uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

KANTELWAARDE: 20 OF 30% PREMIE

Met de overkoepelende renovatiepremie zullen meer 1-oudergezinnen en samenwoners recht hebben op het verhoogde premiepercentage van 30%. De absolute inkomensbovengrens – de kantelwaarde – verhoogt immers naar 43.870 €.

Onderstaand een overzicht van de kantelwaarde voor alle doelgroepen:

 • Voor alleenstaanden: 340 €
 • Voor alleenstaande met 1 persoon ten laste: 870 €
 • Voor alleenstaanden met meerdere personen ten laste (PTL): 870 € + 3.510 €/ extra PTL
 • Voor samenwonenden: 870 €
 • Voor samenwonenden met personen ten laste: 870 € + 3.510 €/ PTL

WELKE RENOVATIEWERKEN: WACHTEN OP MB

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 legt het kader vast voor de overkoepelende renovatiepremie.

Een precieze omschrijving van de werken die al dan niet in aanmerking komen voor een premie zal worden vastgelegd in een ministerieel besluit (MB). Hierover volgt in de loop van januari meer informatie via https://www.wonenvlaanderen.be/verbouwen.

BELANGRIJKE DATA VOOR VERBOUWERS

ALGEMEEN KADER

Een premie aanvragen kan alleen voor werken die volledig zijn uitgevoerd én gefactureerd.

Eigenaars-bewoners moeten op aanvraagdatum ook officieel gedomicilieerd zijn in de premiewoning. Vroegtijdige aanvragen komen niet in aanmerking voor een premie.

Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, zijn dit enkele belangrijke data om rekening mee te houden:

 1. 31 januari 2019:

laatste dag waarop een eerste aanvraag kan gebeuren onder de huidige renovatiepremie

 1. 1 februari 2019:

eerste dag waarop een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie mogelijk is

 1. 31 mei 2019:

laatste dag waarop een aanvraag voor de verbeterings- en aanpassingspremie kan gebeuren

 1. 1 juni 2019:

eerste dag waarop een aanvraag voor de vernieuwde aanpassingspremie mogelijk is

 1. 31 januari 2021:

definitieve afsluitdatum huidige renovatiepremie (tweede aanvragen)

BEN JE EIGENAAR-BEWONER EN VROEG JE NOOIT EERDER EEN VERBOUWINGSPREMIE AAN?

Alle opties liggen open, in functie van de eigen inkomens- en eigendomstoestand en de verbouwingsplanning. Belangrijke aandachtspunten:

 1. Instappen in de huidige renovatiepremie door een eerste aanvraag in te dienen op uiterlijk 31 januari 2019 maakt dat je gedurende 10 jaar geen gebruik kan maken van de overkoepelende renovatiepremie.

Je hebt maximaal 2 jaar tijd hebt om een tweede aanvraag in te dienen onder de huidige renovatiepremie.

 1. Als je eerst een verbeteringspremie aanvraagt, kun je later nog altijd een renovatiepremie (uiterlijk 31 januari 2019) of een overkoepelende renovatiepremie (vanaf 1 februari 2019)

Voor verbouwingswerken van eenzelfde categorie gebeurt een verrekening (aftrek) van de eerder ontvangen verbeteringspremie.

 1. Als je eerst een renovatiepremie of een overkoepelende renovatiepremie aanvraagt, kun je nadien (en uiterlijk op 31 mei 2019) geen verbeteringspremie meer

BEN JE EIGENAAR-BEWONER EN ONTVING JE AL OOIT EEN VERBETERINGS- OF RENOVATIEPREMIE VOOR JE HUIDIGE WONING?

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen houdt alleen rekening met de eigen premies, en niet met bvb. de REG- premies uitbetaald door de distributienetbeheerders.

Voor verbouwers is niet altijd duidelijk of ze ooit eerder een premie van Wonen-Vlaanderen ontvingen. Als ze nog beschikken over de oudere briefwisseling, dan zijn hierin 2 elementen van belang: de aanvraagdatum, en het dossiernummer.

Het moet, voor alle duidelijkheid, gaan om succesvolle aanvragen die resulteerden in een premie. Met geweigerde aanvragen zonder uitbetaling wordt bijgevolg geen rekening gehouden.

 • Dossiernummers beginnend met “50/” hebben betrekking op een
 • Dossiernummers die starten met “60/” hebben betrekking op de Renovatiepremie 2007, definitief stopgezet op 31 januari
 • Dossiernummers die beginnen met “61/” kaderen in de Renovatiepremie 2015, gestart op 1 december 2015 en voor eerste aanvragen definitief stopgezet op 31 januari

Belangrijkste vuistregels:

Recent voor uw huidige woning een premie ontvangen onder de Renovatiepremie 2007 (dossiernummer 60/…)?

Pas 10 jaar na aanvraagdatum is een nieuwe aanvraag mogelijk (uitgezonderd de aanpassingspremie)

Recent voor uw huidige woning een premie ontvangen onder de Renovatiepremie 2015 (dossiernummer 61/…)?

 1. Als dit een eerste aanvraag was, kan je tot 2 jaar na de eerste aanvraagdatum een tweede aanvraag indienen voor maximaal 2 andere categorieën van verbouwingswerken
 2. Als dit eerste aanvraag was, en de aanvraagdatum is meer dan 2 jaar geleden, is een nieuwe aanvraag (uitgezonderd de aanpassingspremie) pas mogelijk 10 jaar na de aanvraagdatum in kwestie
 3. Als dit een tweede aanvraag was, is een nieuwe aanvraag (uitgezonderd de aanpassingspremie) pas mogelijk 10 jaar na de aanvraagdatum van de eerste aanvraag

Recent voor uw huidige woning een premie ontvangen onder de Verbeterings- en Aanpassingspremie (dossiernummer 50/…)?

 1. Een eerste aanvraag renovatiepremie is mogelijk tot en met 31 januari 2019, en een aanvraag overkoepelende renovatiepremie is mogelijk vanaf 1 februari 2019. Voor verbouwingswerken van eenzelfde categorie gebeurt een verrekening (aftrek) van de eerder ontvangen verbeteringspremie

OF

 1. Een nieuwe aanvraag verbeteringspremie is mogelijk tot en met 31 mei 2019, op voorwaarde dat
  1. de voorbije 10 jaar niet eerder voor dezelfde categorie van werken een verbeteringspremie is toegekend
  2. de voorbije 10 jaar maximaal 2 andere verbeteringspremies aan u zijn toegekend

BEN JE EIGENAAR-BEWONER EN ONTVING JE AL OOIT EEN RENOVATIEPREMIE VOOR EEN VORIGE WONING?

De mobiliteit op de Vlaamse woningmarkt is de voorbije decennia sterk gegroeid. Steeds meer aanvragers zijn de voorbije 10 jaar verhuisd, en vaak is voor de verbouwing van een vorige woning met succes een renovatiepremie aangevraagd.

De overkoepelende renovatiepremie biedt een oplossing voor recente verhuizers die betrokken waren in een eerdere renovatiepremie, maar voor een woning die ze niet bewoonden op grond van een zakelijk recht.

Typisch voorbeeld: één van de partners is eigenaar van de woning, en de andere partner is inwonend zonder enig eigendomsrecht op de woning te hebben.

Als de inwonende partner besluit te vertrekken, en later alleen of met een nieuwe partner een renovatiepremie wil aanvragen voor een andere woning, zal onder de huidige renovatiepremie een cumul van toepassing zijn. Een nieuwe aanvraag is bijgevolg pas mogelijk 10 jaar na de vorige aanvraag.

De overkoepelende renovatiepremie verfijnt deze cumulregeling: de cumul op aanvrager geldt enkel voor die aanvragers die de premiewoning bewonen op grond van een zakelijk recht én die al een eerdere renovatiepremie hebben ontvangen voor een woning die ze destijds ook bewoonden op grond van een zakelijk recht.